PRIMA PLATFORMA SSM - SU DIN ROMANIA

HOTARAREA GUVERNULUI NR.1146/2006 ACTUALIZATA

privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă

SECURITATEA ELECTRICA
CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1.

(1) Prezenta hotărâre stabilește cerințele minime pentru asigurarea securității și sănătății lucrătorilor care utilizează la locul de muncă echipamente de muncă, definite potrivit art. 2.

(2) Prevederile Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006 se completează cu prevederile specifice cuprinse în prezenta hotărâre.

Art. 2.

În sensul prezentei hotărâri, termenii și expresiile de mai jos au următoarea semnificație:

a) echipament de muncă - orice mașină, aparat, unealtă sau instalație folosită la locul de muncă;

b) utilizarea echipamentului de muncă - orice activitate referitoare la echipamentul de muncă, cum ar fi pornirea sau oprirea echipamentului, folosirea, transportul, repararea, modificarea, întreținerea, inclusiv curățarea lui;

c) zonă periculoasă - orice zonă din interiorul și/sau din jurul echipamentului de muncă în care prezența unui lucrător expus îl supune pe acesta unui risc pentru sănătatea și securitatea sa;

d) lucrător expus - orice lucrător aflat integral sau parțial într-o zonă periculoasă;

e) operator - lucrătorul/lucrătorii însărcinat/însărcinați cu utilizarea echipamentului de muncă.

ACCES NUMAI LA CATEGORIA CARE VĂ INTERESEAZĂ

Puteți accesa categoria care vă interesează, achitând suma de 45 lei +TVA.

Tariful este pentru întreaga categorie în varianta bilingvă (Română, Engleză).

CATEGORII și SUBCATEGORII