PRIMA PLATFORMA SSM - SU DIN ROMANIA

HOTARAREA DE GUVERN NR.355/2007 ACTUALIZATA

privind supravegherea sănătății lucrătorilor

CONDITII DE FUNCTIONARE - SUPRAVEGHERE MEDICALA

CAPITOLUL I Dispoziţii generale

Art. 1.

Prezenta hotărâre stabilește cerințele minime pentru supravegherea sănătății lucrătorilor față de riscurile pentru securitate și sănătate, pentru prevenirea îmbolnăvirii lucrătorilor cu boli profesionale cauzate de agenți nocivi chimici, fizici, fizico-chimici sau biologici, caracteristici locului de muncă, precum și a suprasolicitării diferitelor organe sau sisteme ale organismului în procesul de muncă.

Art. 2.

În sensul prezentei hotârâri, supravegherea sănătății lucrătorilor reprezintă totalitatea serviciilor medicale care asigură prevenirea, depistarea, dispensarizarea bolilor profesionale și a bolilor legate de profesie, precum și menținerea sănătății și a capacității de muncă a lucrătorilor.

Art. 3.

Potrivit prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006, Ministerul Sănătății este autoritatea competentă în domeniul medicinii muncii și al supravegherii stării de sănătate a lucrătorilor.

HOTARAREA DE GUVERN NR.857/2011 ACTUALIZATA

privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele din domeniul sănătății publice

CONDITII DE FUNCTIONARE - SUPRAVEGHERE MEDICALA

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1.

În înțelesul prezentei hotărâri, expresiile și termenii de mai jos au următoarele semnificații:
a) norme din domeniul sănătății publice - set de reguli, standarde și criterii, cu caracter obligatoriu, stabilite pe componente specifice domeniului sănătății publice, aflate în competența de reglementare a Ministerului Sănătății, potrivit prevederilor art. 10 alin. (1) și (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare;

b) unități - instituții din sectorul public sau privat, regii autonome, companii naționale și societăți comerciale cu capital de stat, privat sau mixt, societăți cooperative, organizații neguvernamentale, precum și alte persoane juridice, constituite și organizate potrivit legii;

c) unități sanitare - spitalele și celelalte unități sanitare cu paturi definite în art. 172 din Legea nr. 95/2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și cabinetele medicale și de medicină dentară, ambulatoriile de specialitate, dispensarele, laboratoarele de analize medicale, indiferent de modul de organizare și subordonare, din sectorul public și privat;

d) activitate de control în sănătatea publică - acțiunea de verificare a respectării reglementărilor cuprinse în normele prevăzute la lit. a), realizată potrivit prevederilor art. 10 alin. (3) și art. 26 din Legea nr. 95/2006, cu modificările și completările ulterioare.

CATEGORII și SUBCATEGORII