PRIMA PLATFORMA SSM - SU DIN ROMANIA

LEGEA NR. 319/2006 ACTUALIZATA

privind securitatea si sanatatea in munca

RESPONSABILITATI SSM

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

Art. 1. - (1) Prezenta lege are ca scop instituirea de măsuri privind promovarea îmbunătăţirii securităţii şi sănătăţii în muncă a lucrătorilor.

(2) Prezenta lege stabileşte principii generale referitoare la prevenirea riscurilor profesionale, protecţia sănătăţii şi securitatea lucrătorilor, eliminarea factorilor de risc şi accidentare, informarea, consultarea, participarea echilibrată potrivit legii, instruirea lucrătorilor şi a reprezentanţilor lor, precum şi direcţiile generale pentru implementarea acestor principii.

Art. 2. - Convenţiile internaţionale şi contractele bilaterale încheiate de persoane juridice române cu parteneri străini, în vederea efectuării de lucrări cu personal român pe teritoriul altor ţări, vor cuprinde clauze privind securitatea şi sănătatea în muncă.

HOTARAREA GUVERNULUI NR.1425/2006 ACTUALIZATA

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 319/2006

RESPONSABILITATI SSM

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

Art. 1. - Prezentele norme metodologice stabilesc modul de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006, denumită în continuare lege.

Art. 2. - În înțelesul prezentelor norme metodologice, termenii și expresiile folosite au următoarea semnificație:
1. autorizare a funcționării din punct de vedere al securității și sănătății în muncă - asumarea de către angajator a responsabilității privind legalitatea desfășurării activității din punct de vedere al securității și sănătății în muncă;
2. serviciu intern de prevenire și protecție - totalitatea resurselor materiale și umane alocate pentru efectuarea activităților de prevenire și protecție în întreprindere și/sau unitate;
3. comitet de securitate și sănătate în muncă - organul paritar constituit la nivelul angajatorului, în vederea participării și consultării periodice în domeniul securității și sănătății în muncă, în conformitate cu art. 18 alin. (1) - (3) din lege;
ACCES NUMAI LA CATEGORIA CARE VĂ INTERESEAZĂ

Puteți accesa categoria care vă interesează, achitând suma de 45 lei +TVA.

Tariful este pentru întreaga categorie în varianta bilingvă (Română, Engleză).

CATEGORII și SUBCATEGORII