PRIMA PLATFORMA SSM - SU DIN ROMANIA

HOTARAREA DE GUVERN NR.1218/2006 ACTUALIZATA

privind stabilirea cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă pentru asigurarea protecției lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezența agenților chimici

EXPUNERE LA SUBSTANTE PERICULOASE

CAPITOLUL I Dispoziții generale

SECȚIUNEA 1 Obiectul de reglementare și domeniul de aplicare

Art. 1.

Prezenta hotărâre stabilește cerințele minime pentru protecția lucrătorilor împotriva riscurilor pentru securitatea și sănătatea lor, care provin sau pot proveni din efectele agenților chimici prezenți la locul de muncă ori ca rezultat al oricărei activități profesionale care implică agenți chimici.

Art. 2.

Legea securității și sănătății în muncă nr. 319/2006 se aplică în totalitate întregului domeniu prevăzut la art. 1.

Art. 3.

Pentru substanțele cancerigene și mutagene prezente la locul de muncă, prevederile prezentei hotărâri se aplică fără a prejudicia prevederile mai favorabile securității și sănătății lucrătorilor la locul de muncă și/sau specifice din Hotărârea Guvernului nr. 1.093/2006 privind stabilirea cerințelor minime de securitate și sănătate pentru protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă.

HOTARAREA DE GUVERN NR.1093/2006 ACTUALIZATA

privind stabilirea cerințelor minime de securitate și sănătate pentru protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă

EXPUNERE LA SUBSTANTE PERICULOASE
CAPITOLUL I Dispoziții generale
SECȚIUNEA 1 Obiectul de reglementare

Art. 1.

(1) Prevederile prezentei hotărâri au ca obiect de reglementare protecția lucrătorilor împotriva riscurilor pentru sănătatea și securitatea lor, inclusiv prevenirea unor astfel de riscuri, care apar sau este posibil să apară prin expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă.
(2) Prevederile prezentei hotărâri constituie cerințe minime în acest domeniu.
(3) Valorile limită stabilite de prezenta hotărâre reprezintă valorile maxime admise până la care lucrătorii pot fi expuși în muncă.

Art. 2.

Prezenta hotărâre nu se aplică lucrătorilor expuși numai la radiații ionizante reglementate de Comisia Națională de Control al Activităților Nucleare.
Art. 3. -
Legea securității și sănătății în muncă nr. 319/2006 se aplică în totalitate întregului domeniu prevăzut la art. 1 alin. (1), fiind completată cu dispozițiile prezentei hotărâri.

LEGEA NR.360/2003 ACTUALIZATA

EXPUNERE LA SUBSTANTE PERICULOASE

Art. 1.

Prezenta lege stabilește cadrul normativ general pentru controlul efectiv și supravegherea eficientă a regimului substanțelor și preparatelor chimice periculoase, în vederea protejării sănătății populației și a mediului împotriva acțiunii negative a substanțelor și preparatelor chimice periculoase.

Art. 2.

Principiile care stau la baza activităților ce implică substanțe și preparate chimice periculoase sunt:

a) principiul precauției în gestionarea substanțelor și a preparatelor chimice periculoase, în vederea prevenirii pagubelor față de sănătatea populației și de mediu;

b) principiul transparenței față de consumatori, asigurânduse accesul la informații privind efectele negative pe care le pot genera substanțele și preparatele chimice periculoase;

c) principiul securității operațiunilor de gestionare a substanțelor și preparatelor chimice periculoase.

ACCES NUMAI LA CATEGORIA CARE VĂ INTERESEAZĂ

Puteți accesa categoria care vă interesează, achitând suma de 45 lei +TVA.

Tariful este pentru întreaga categorie în varianta bilingvă (Română, Engleză).

CATEGORII și SUBCATEGORII