PRIMA PLATFORMA SSM - SU DIN ROMANIA

HOTARAREA DE GUVERN NR. 857/2011 ACTUALIZATA

privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele din domeniul sănătății publice actualizata

CABINETE MEDICALE - CABINETE INFRUMUSETARE CORPORALA

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

În înțelesul prezentei hotărâri, expresiile și termenii de mai jos au următoarele semnificații:
a) norme din domeniul sănătății publice - set de reguli, standarde și criterii, cu caracter obligatoriu, stabilite pe componente specifice domeniului sănătății publice, aflate în competența de reglementare a Ministerului Sănătății, potrivit prevederilor art. 10 alin. (1) și (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare;

b) unități - instituții din sectorul public sau privat, regii autonome, companii naționale și societăți comerciale cu capital de stat, privat sau mixt, societăți cooperative, organizații neguvernamentale, precum și alte persoane juridice, constituite și organizate potrivit legii;

c) unități sanitare - spitalele și celelalte unități sanitare cu paturi definite în art. 172 din Legea nr. 95/2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și cabinetele medicale și de medicină dentară, ambulatoriile de specialitate, dispensarele, laboratoarele de analize medicale, indiferent de modul de organizare și subordonare, din sectorul public și privat;

d) activitate de control în sănătatea publică - acțiunea de verificare a respectării reglementărilor cuprinse în normele prevăzute la lit. a), realizată potrivit prevederilor art. 10 alin. (3) și art. 26 din Legea nr. 95/2006, cu modificările și completările ulterioare.

ACCES NUMAI LA CATEGORIA CARE VĂ INTERESEAZĂ

Puteți accesa categoria care vă interesează, achitând suma de 45 lei +TVA.

Tariful este pentru întreaga categorie în varianta bilingvă (Română, Engleză).

CATEGORII și SUBCATEGORII