PRIMA PLATFORMA SSM - SU DIN ROMANIA

REGULAMENT CE NR. 830/2015 ACTUALIZATA

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH)

FISE CU DATE DE SECURITATE

Articolul 1

Anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, astfel cum a fost modificat prin articolul 59 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 și prin Regulamentul (UE) nr. 453/2010, se înlocuiește cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Fără a aduce atingere articolului 31 alineatul (9) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, fișele cu date de securitate furnizate oricărui destinatar înainte de 1 iunie 2015 pot continua să fie utilizate și nu este necesar să respecte dispozițiile anexei I la prezentul regulament până la 31 mai 2017.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

ACCES NUMAI LA CATEGORIA CARE VĂ INTERESEAZĂ

Puteți accesa categoria care vă interesează, achitând suma de 45 lei +TVA.

Tariful este pentru întreaga categorie în varianta bilingvă (Română, Engleză).

CATEGORII și SUBCATEGORII