PRIMA PLATFORMA SSM - SU DIN ROMANIA

NORME PRIVIND ORGANIZAREA SI ASIGURAREA ACTIVITATII DE EVACUARE IN SITUATII DE URGENTA - ANEXA ORDIN MAI NR.1184/2006 ACTUALIZATA

PLANURI DE EVACUARE SI DE URGENTA

CE TREBUIE SA FACI...

VEZI ARTICOLUL 12

Societatea trebuie sa intocmeasca Planul de evacuare in caz de Situatii de Urgenta pe tip de risc. Acesta se efectuaza pe baza extrasului din Planul de analiza a riscurilor al localitatii, dupa modelul prezentat in Anexa.

Valabil pentru: TOATE LOCURILE DE MUNCA

Amenda neconfomare: intre 5,000 - 10,000 RON

LEGENDA

Loc de munca - loc destinat sa cuprinda posturi de munca, situat in cladirile intreprinderii, inclusiv in orice alt loc din aria intreprinderii la care lucratorul are acces in cadrul desfasurarii activitatii.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

În sensul prezentelor norme, prin evacuare se înțelege măsura de protecție civilă luată înainte, pe timpul sau după producerea unei situații de urgență, la declararea stării de alertă, care constă în scoaterea din zonele afectate sau potențial a fi afectate, în mod organizat, a populației, a unor instituții publice, operatori economici, animalelor, bunurilor materiale și în dispunerea lor în zone sau localități care asigură condiții de protecție și supraviețuire.

Art. 2. -

(1) Acțiunile de evacuare se planifică și se organizează în funcție de tipul de risc, avându-se în vedere parametrii specifici ce caracterizează evoluția și amploarea consecințelor acestuia.
(2) Evacuarea se execută în baza planurilor întocmite în condițiile prevăzute de prezentele norme.

Art. 3. -

În caz de situații de urgență acțiunea de evacuare începe imediat după identificarea pericolului ori după producerea acestuia, acordându-se prioritate evacuării populației.

Art. 4. -

În funcție de situația creată, evacuarea se execută din:

a) localitățile prevăzute în hotărârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență, denumit în continuare Comitet Național;

b) localitățile dispuse în zonele de planificare de urgență, de accident chimic sau în aval de construcțiile hidrotehnice, în cazul producerii unor dezastre;

c) alte localități/zone/obiective în care viața și sănătatea locuitorilor și a animalelor sau/și siguranța bunurilor materiale sunt puse în pericol în cazul unor situații de urgență.

Art. 5. -

(1) Executarea acțiunilor de evacuare trebuie să permită funcționarea instituțiilor statului, menținerea ordinii publice și desfășurarea activităților sociale vitale în situații de urgență.
(2) Localitățile în care se execută evacuarea trebuie să asigure legături de comunicații, condiții de cazare, hrănire și asistență medicală, precum și pentru continuarea activității social-economice, funcționarea instituțiilor și operatorilor economici, desfășurarea procesului de învățământ etc.
Art. 6. -
(1) În funcție de evoluția situației de urgență și de gradul de asigurare cu mijloace de transport, evacuarea dintr-o zonă/localitate se poate efectua în totalitate sau parțial, simultan ori succesiv.
(2) În toate situațiile se va avea în vedere și posibilitatea autoevacuării. Desfășurarea acestei activități impune intervenția organelor specializate ale autorităților administrației publice pentru evitarea confuziei, panicii, aglomerației și blocajelor pe căile de comunicații, precum și a dezordinii și actelor antisociale.

Art. 7. -

(1) Evacuarea se execută, de regulă, pe teritoriul județului respectiv, cu excepția municipiului București, caz în care se poate executa și pe teritoriul altor județe.
(2) Localitățile/zonele din/în care se execută evacuarea în situații de urgență se stabilesc de comitetele pentru situații de urgență județene și locale, cu avizul șefului inspectoratului pentru situații de urgență județean.

(3) Localitățile/zonele limitrofe municipiului București în care se face evacuarea se stabilesc de Comitetul Național, la propunerea Comitetului pentru Situații de Urgență al Municipiului București.

CAPITOLUL II Organizarea acțiunilor de evacuare

Art. 8. -

Organizarea, conducerea și asigurarea acțiunilor de evacuare se stabilesc prin planurile de evacuare.

Art. 9. -

Organizarea evacuării se realizează de:

a) ministerele și instituțiile publice centrale, pe baza planurilor de evacuare proprii, avizate de inspectorul general al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență și aprobate de ministrul de resort sau de conducătorul instituției;

b) instituțiile publice locale, pe baza planurilor de evacuare proprii, avizate de șeful inspectoratului pentru situații de urgență județean/al municipiului București și aprobate de ministrul sub a cărui coordonare se află;
c) autoritățile administrației publice locale, pe baza planurilor de evacuare proprii, întocmite de personalul cu atribuții în domeniu, avizate de vicepreședintele comitetului pentru situații de urgență și de șeful inspectoratului pentru situații de urgență județean/al municipiului București și aprobate de președintele comitetului;
d) inspectoratele pentru situații de urgență județene/al municipiului București, pentru evacuarea populației și a unor bunuri materiale, pe baza planurilor de evacuare proprii, avizate de vicepreședintele comitetului pentru situații de urgență și aprobate de președintele comitetului;
e) operatorii economici, pe baza planurilor de evacuare proprii, avizate de șeful inspectoratului pentru situații de urgență județean/al municipiului București și aprobate de președintele comitetului pentru situații de urgență local.
Art. 10. -
Populația și bunurile materiale care se evacuează, gradul de urgență și ordinea în care se execută evacuarea, forțele și mijloacele destinate și sprijinul logistic al evacuării în cazul situațiilor de urgență se stabilesc pentru fiecare situație de personalul cu atribuții în domeniu din cadrul autorităților administrației publice locale, se avizează de inspectoratele pentru situații de urgență județene/al municipiului București și de vicepreședintele comitetului pentru situații de urgență și se aprobă de președintele comitetului.

Art. 11. -

Organizarea acțiunilor de evacuare cuprinde, în principiu, următoarele activități:

a) întrunirea comitetelor pentru situații de urgență;

b) analiza situației de urgență;

c) prognozarea evoluției situației;

d) determinarea efectelor acțiunilor dezastrelor asupra populației și bunurilor materiale;

e) stabilirea măsurilor de primă urgență;

f) recunoașterea itinerarelor și localităților/zonelor în care se execută evacuarea;

g) actualizarea planului de evacuare și punerea în aplicare a acestuia;

h) elaborarea și transmiterea ordinului/dispoziției de evacuare.

Art. 12. -

(1) Planurile de evacuare se elaborează din timp, în starea de normalitate, în funcție de riscurile inventariate și de funcțiile de sprijin stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 2.288/2004 pentru aprobarea repartizării principalelor funcții de sprijin pe care le asigură ministerele, celelalte organe centrale și organizațiile neguvernamentale privind prevenirea și gestionarea situațiilor de urgență, și se actualizează ori de câte ori apar modificări în structura populației, instituțiilor și operatorilor economici, precum și atunci când aplicarea lor devine iminentă.

(2) Conținutul-cadru al planurilor de evacuare este prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 13. -

În vederea întocmirii planurilor de evacuare, structurile responsabile împreună cu specialiști din cadrul inspectoratelor pentru situații de urgență județene/al municipiului București execută, în principiu, următoarele activități;

a) stabilesc localitățile, instituțiile, operatorii economici, precum și numărul și structura populației/salariaților care se evacuează;

b) stabilesc natura și cantitatea bunurilor ce urmează a fi evacuate;

c) stabilesc zonele și localitățile în care se execută evacuarea;

d) stabilesc gradul de urgență și eșalonarea evacuării, precum și mijloacele de transport și itinerarele pe care se execută evacuarea;

e) execută recunoașterea zonelor și a localităților în care se dispune evacuarea;

f) analizează posibilitățile de cazare, de aprovizionare și hrănire a evacuaților, de depozitare a bunurilor și de funcționare a instituțiilor;

g) identifică posibilitățile de asigurare a acțiunilor de evacuare.

Art. 14. -

Inspectoratele pentru situații de urgență județene/al municipiului București organizează și execută instruirea factorilor responsabili din instituții și de la operatorii economici, controlează ierarhic existența și calitatea planurilor și măsurilor de evacuare, planifică, organizează și desfășoară exerciții de evacuare.

Art. 15. -

În acord cu personalul specializat din cadrul structurilor Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, comitetele pentru situații de urgență stabilesc obiectivele de realizat și fondurile necesare realizării acestora, asigură includerea lor în bugetul de stat, respectiv în bugetele locale, în bugetele instituțiilor publice și ale operatorilor economici, urmărindu-se utilizarea eficientă a fondurilor alocate, în condițiile legii.

CAPITOLUL III Conducerea acțiunilor de evacuare

Art. 16. -

(1) În situațiile de trecere de la starea de normalitate la starea de alertă sau urgență, succesiunea activităților și conducerea acțiunilor de evacuare la nivel național se realizează de Comitetul Național.

(2) În teritoriu, conducerea nemijlocită a acțiunilor de evacuare se exercită de către comitetele pentru situații de urgență județene/locale/al municipiului București, corespunzător tipului de situație de urgență produsă.

Art. 17. -

(1) Ministerele și celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale execută activități de coordonare a evacuării prin centrele operative proprii.
(2) Instituțiile din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională organizează și execută evacuarea personalului și a bunurilor materiale pe baza planurilor proprii, potrivit ordinelor și dispozițiilor specifice emise de conducătorii acestora.

Art. 18. -

Comitetele pentru situații de urgență județene, locale și al municipiului București au, în principal, următoarele atribuții:

a) coordonarea pregătirii populației pe localități, cartiere, instituții publice și operatori economici, în vederea organizării și desfășurării acțiunilor de evacuare și primire/repartiție;
b) organizarea și asigurarea funcționării sistemului informațional-decizional pe plan local;
c) stabilirea necesarului de capacități de comunicații, pe tipuri de rețele telefonice fixe, mobile, radio etc., la nivelul județelor și al municipiului București;
d) elaborarea planurilor de evacuare și primire proprii și avizarea celor întocmite de structurile subordonate;

e) coordonarea aplicării unitare și în mod organizat a măsurilor de evacuare în plan teritorial;

f) coordonarea activității de constituire a rezervelor de strictă necesitate destinate persoanelor evacuate/sinistrate;
g) îndeplinirea sarcinilor curente stabilite în funcție de situația concretă;

h) organizarea unui punct de informare privind persoanele evacuate/sinistrate.

Art. 19. -

Principalele atribuții pe linia evacuării ale instituțiilor publice și operatorilor economici sunt următoarele:

a) întocmesc și actualizează planurile de evacuare a salariaților și a bunurilor materiale;

b) asigură înștiințarea și alarmarea personalului;

c) asigură punerea în aplicare, la ordin, a măsurilor prevăzute în planurile de evacuare;

d) realizează măsurile de asigurare a evacuării: siguranță, pază și ordine, asigurare medicală, aprovizionare cu alimente de strictă necesitate etc.;

e) instruiesc personalul cu privire la modul de acțiune în caz de evacuare;

f) întocmesc și înaintează, prin inspectoratele pentru situații de urgență județene/al municipiului București, cererile de suplimentare cu mijloace de transport, carburanți-lubrifianți, imobile, alimente și produse industriale de primă necesitate, spații pentru depozitarea bunurilor, cazarea și aprovizionarea evacuaților.

Art. 20. -

(1) Pentru conducerea acțiunilor de evacuare se utilizează sistemul de transmisiuni al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență și sistemul de telecomunicații național/teritorial, după caz.

(2) Dacă situația o impune, inspectoratele pentru situații de urgență județene/al municipiului București asigură mijloace de transmisiuni mobile.
(3) Pe timpul acțiunilor de evacuare în situații de urgență Serviciul de Telecomunicații Speciale asigură legături de telecomunicații speciale și cooperare pentru autoritățile publice centrale și locale, potrivit legii de organizare și funcționare proprii, stabilite de comun acord cu acestea.

CAPITOLUL IV Executarea acțiunilor de evacuare

Art. 21. -

(1) Trecerea la executarea evacuării se face la ordin.

(2) Ordinul de evacuare în cazul situațiilor de urgență se emite de președintele Comitetului Național. În temeiul ordinului de evacuare comitetele pentru situații de urgență ministeriale și județene emit ordine de evacuare și primire/repartiție la propunerea centrelor operative sau operaționale pentru situații de urgență.

(3) Comitetele pentru situații de urgență locale, instituțiile și operatorii economici emit decizii de evacuare și primire/repartiție către structurile subordonate, respectiv celule.
(4) În funcție de situație, ordinul/dispoziția de evacuare și primire/repartiție se poate transmite prin telefon/fax, prin mijloace radio, prin corespondență specială sau prin curieri. De asemenea și în situațiile stabilite de Comitetul Național ordinul/dispoziția de evacuare poate fi transmis/transmisă și prin intermediul posturilor de radio și de televiziune.

Art. 22. -

La primirea ordinului/dispoziției de evacuare se verifică autenticitatea și după confirmare se analizează situația generală și cea din zona de responsabilitate, se stabilesc măsurile de primă urgență și se transmit dispoziții preliminare, trecându-se de îndată la elaborarea dispoziției de evacuare.

Art. 23. -

(1) Ordinul/dispoziția de evacuare cuprinde, în principiu, următoarele:

a) concepția acțiunilor de evacuare;

b) organizarea conducerii acțiunilor de evacuare;

c) măsurile de cooperare pe timpul executării evacuării;

d) măsurile de asigurare a evacuării.

(2) Conținutul ordinului/dispoziției și deciziei pentru evacuare sunt prevăzute de anexele nr. 2 și 3.

Art. 24. -

Pentru executarea acțiunilor de evacuare se realizează dispozitivul de evacuare, care cuprinde:

a) centre de conducere și coordonare a evacuării;

b) posturi de observare și posturi de înștiințare și alarmare;

c) puncte de adunare a populației și de depozitare a bunurilor care se evacuează;

d) puncte de îmbarcare și puncte de debarcare;

e) puncte de primire/repartiție a populației și a bunurilor evacuate.

Art. 25. -

Centrul de conducere și coordonare a evacuării își desfășoară activitatea într-un loc special amenajat din care comitetul conduce în mod unitar acțiunile de evacuare. Componența acestuia este prezentată în anexa nr. 4.

Art. 26. -

(1) Punctele de adunare, îmbarcare, debarcare și primire-repartiție, denumite în continuare puncte de adunare, se stabilesc din timp de normalitate de către comitetele pentru situații de urgență, la propunerea inspectoratelor pentru situații de urgență.

(2) Punctele de adunare trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

a) să fie situate în apropierea căilor de acces spre localitățile/zonele în care se execută evacuarea;

b) să poată fi identificate și recunoscute cu ușurință;

c) să asigure posibilități pentru protecția populației și a bunurilor în situații de urgență;

d) să asigure condiții de desfășurare a activităților specifice.

(3) Stabilirea și pregătirea punctelor de îmbarcare a evacuaților din zonele afectate se realizează în termen de două ore de la primirea ordinului/deciziei de evacuare.

(4) În funcție de amploarea acțiunilor de evacuare și de condițiile specifice, punctele de adunare se încadrează cu personal în număr variabil, de regulă, în următoarea structură:

a) șeful punctului de adunare;

b) înlocuitorul șefului punctului de adunare;

c) grupa pentru constituirea eșaloanelor/indicativelor de evacuare, evidența populației și a bunurilor care se evacuează;

d) personal pentru îndrumarea și fluidizarea circulației;

e) grupa medicală;

f) personal pentru ordine și siguranță publică;

g) grupa logistică.

Art. 27. -

(1) Șeful punctului de adunare se subordonează șefului centrului de conducere și coordonare a evacuării și desfășoară, în principiu, următoarele activități:
a) întocmește/actualizează Carnetul cu activitățile care se desfășoară în cadrul punctului de adunare;

b) participă, la ordin, la ședințele centrului de conducere și coordonare a evacuării;

c) convoacă personalul punctului de adunare și face precizări privind îndeplinirea atribuțiilor în situația creată;
d) verifică documentele și materialele necesare instalării și desfășurării activităților în punctul de adunare;

e) coordonează acțiunile punctului de adunare;

f) raportează centrului de conducere și coordonare a evacuării despre stadiul evacuării, plecarea eșaloanelor și problemele deosebite apărute.
(2) Conținutul Carnetului cu activitățile care se desfășoară în cadrul punctului de adunare este prevăzut în anexa nr. 5.

Art. 28. -

Grupa pentru constituirea eșaloanelor/indicativelor de evacuare desfășoară, în principiu, următoarele activități:

a) participă, la ordin, la luarea în evidență a persoanelor care se evacuează;

b) organizează evacuații pe eșaloane/indicative, garnituri, coloane, convoaie și mijloace de transport: vagoane, autovehicule, nave, aeronave etc.;

c) raportează periodic sau la ordin situația persoanelor și a bunurilor sosite, precum și despre constituirea fiecărui eșalon/indicativ.

Art. 29. -

Personalul pentru îndrumarea și fluidizarea circulației desfășoară, în principiu, următoarele activități:

a) verifică documentele de transport;

b) îndrumă populația către locurile de prezentare, așteptare, evidență, eșalonare și îmbarcare;
c) îndrumă mijloacele de transport spre punctele de îmbarcare/debarcare;
d) în caz de pericol iminent îndrumă populația și mijloacele de transport către locurile de dispersare și adăpostire.
Art. 30. -
Grupa medicală desfășoară, în principiu, următoarele activități:
a) execută controlul medical al persoanelor evacuate care solicită aceasta;
b) acordă primul ajutor bolnavilor și răniților;
c) organizează evacuarea cazurilor grave la spitalele din zonă;
d) execută trierea epidemiologică a evacuaților și izolarea celor cu boli contagioase și a suspecților;
e) stabilește și urmărește respectarea măsurilor igienico-sanitare și antiepidemice.

Art. 31. -

Personalul pentru ordine și siguranță publică desfășoară, în principiu, următoarele activități:
a) asigură respectarea regulilor de acces în punctul de adunare și primire/repartiție;

b) asigură securitatea persoanelor, siguranța bunurilor și preîntâmpinarea/limitarea actelor antisociale;

c) în baza dispoziției șefului punctului de adunare și primire/repartiție execută alte activități specifice.

Art. 32. -

(1) Punctele de adunare a evacuaților se stabilesc de către comitetele pentru situații de urgență.
(2) Pentru instituțiile publice și operatorii economici punctele de adunare se organizează, de regulă, la sediu, iar pentru populație, în locuri și localuri publice: unități de învățământ, case de cultură, cămine culturale, săli de sport, stadioane etc.
Art. 33. -
(1) Punctele de îmbarcare/debarcare se organizează în gări C.F.R., autogări, gări fluviale/maritime și aerogări, precum și în triaje C.F.R., pe linii ferate uzinale sau portuare. Când situația permite, acestea se organizează în cadrul sau în apropierea punctelor de adunare și primire/repartiție.
(2) În cazul evacuării populației sau a bunurilor materiale cu mijloace de transport feroviare, aeriene sau navale, punctele de îmbarcare/debarcare se centralizează de inspectoratele pentru situații de urgență județene/al municipiului București, care întocmesc și Planul de transport prevăzut în anexa nr. 6.

Art. 34. -

Punctele de primire/repartiție se organizează în zonele/localitățile de afluire a populației evacuate, pentru luarea în evidență și repartizarea pe spații de cazare. Acestea se organizează pe localități/cartiere și în localuri publice.

Art. 35. -

Principalele date privind executarea acțiunilor de evacuare se înscriu în Jurnalul acțiunilor de evacuare, primire/repartiție, al cărui conținut este prevăzut în anexa nr. 7.

Art. 36. -

Comitetele pentru situații de urgență raportează ierarhic despre începerea și executarea acțiunilor de evacuare. Conținutul Raportului-sinteză este prevăzut în anexa nr. 8.

CAPITOLUL V Asigurarea acțiunilor de evacuare

Art. 37. -

Măsurile de asigurare a acțiunilor de evacuare se stabilesc din timp de normalitate, se înscriu în planurile de evacuare și se actualizează ori de câte ori apar modificări, precum și la primirea ordinului/dispoziției de evacuare. Măsurile de asigurare vizează, cu prioritate, următoarele domenii:

a) cercetarea;

b) ordinea și siguranța;

c) asigurarea psihologică.

Art. 38. -

(1) Cercetarea se execută în scopul procurării și valorificării informațiilor necesare executării în siguranță și în mod organizat a acțiunilor de evacuare. Datele cercetării trebuie să fie veridice, oportune și complete. Cercetarea se organizează continuu și unitar, se execută din timp de normalitate și se intensifică în caz de situații de urgență.

(2) Cercetarea trebuie să asigure informații privind:

a) evoluția situației de urgență și consecințele acesteia asupra populației și bunurilor materiale;

b) starea căilor de comunicație și a mijloacelor de transport;

c) caracteristicile localităților și ale zonelor în care se execută evacuarea și posibilitățile de cazare, hrănire, adăpostire și asigurare medicală;
d) posibilitățile de continuare a procesului de învățământ și a funcționării instituțiilor;
e) condițiile geoclimatice la zi și cele prognozate;
f) situația contaminării nucleare, chimice, biologice și starea sanitar-epidemiologică.
(3) În mod centralizat, datele cercetării se asigură de:
a) instituții și agenții specializate: Administrația Națională de Meteorologie, Centrul Național pentru Coordonarea Intervenției în Caz de Accident Nuclear sau Urgență Radiologică, Institutul Național de Cercetare și Dezvoltare pentru Fizica Pământului, Administrația Națională Apele Române, Institutul Național de Cercetare pentru Protecția Mediului;
b) dispeceratele cu activitate permanentă din cadrul ministerelor cu atribuții în domeniul managementului situațiilor de urgență;

c) puncte de monitorizare a factorilor de risc;

d) Centrul Operațional Național, centrele operaționale și centrele operative;

e) structuri ale Ministerului Administrației și Internelor.

(4) Cercetarea nemijlocită se execută și de către unitățile Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, care participă la executarea evacuării.
(5) Datele cercetării centralizate și nemijlocite se completează cu informații obținute pe linie de cooperare de la alte structuri cu atribuții în domeniu.

(6) Precizarea/actualizarea datelor cercetării se face cu ocazia recunoașterilor care se execută premergător elaborării planului de evacuare și la primirea ordinului/dispoziției de evacuare.

Art. 39. -

(1) Executarea recunoașterii căilor de comunicații și a localităților unde se organizează evacuarea se realizează de reprezentanți ai inspectoratelor pentru situații de urgență județene/al municipiului București și ai autorității publice locale.

(2) Pe timpul recunoașterilor se urmăresc, în mod deosebit:

a) starea căilor și nodurilor de comunicație, precum și a lucrărilor de artă: poduri, tuneluri, viaducte etc.;

b) starea imobilelor/adăposturilor destinate primirii populației, instalațiilor și bunurilor;

c) condițiile de cazare, hrănire și asigurare medicală;

d) situația surselor de aprovizionare;

e) starea rețelelor electrice, de alimentare cu apă și de telecomunicații;

f) starea epidemiologică din zonă.

Art. 40. -

Măsurile de ordine și siguranță publică, paza bunurilor, evidența populației și fluidizarea circulației pe timpul evacuării se realizează de structurile Ministerului Administrației și Internelor, pe baza planurilor de cooperare întocmite din timp de normalitate, și constau în:

a) asigurarea ordinii și siguranței publice în punctele de adunare, îmbarcare, debarcare, primire și repartiție;

b) evidența salariaților și a persoanelor care se evacuează;

c) dirijarea circulației, asigurarea priorității și siguranței pe timpul deplasării coloanelor de evacuați;

d) paza bunurilor materiale.

Art. 41. -

În funcție de evoluția situației de urgență, pentru misiuni de siguranță și ordine, ca și pentru alte misiuni: salvare, transporturi speciale, aprovizionare, comitetele pentru situații de urgență pot solicita, cu respectarea prevederilor legale, sprijinul unităților militare din zonă.

Art. 42. -

Măsurile de asigurare a evacuării Administrației Prezidențiale, Parlamentului și Guvernului se realizează de Serviciul de Protecție și Pază și Serviciul Român de Informații în cooperare cu Ministerul Administrației și Internelor.

Art. 43. -

Asigurarea psihologică a populației pe timpul evacuării reprezintă ansamblul acțiunilor întreprinse de personalul forțelor de intervenție în scopul evitării producerii panicii sau combaterii acesteia în cazul în care s-a produs.

CAPITOLUL VI Logistica acțiunilor de evacuare

Art. 44. -

(1) Logistica acțiunilor de evacuare reprezintă ansamblul de măsuri realizate în scopul asigurării condițiilor materiale și umane necesare pregătirii și executării acțiunilor de evacuare.

(2) Logistica acțiunilor de evacuare cuprinde asigurarea fondurilor, mijloacelor de transport, bunurilor de consum și serviciilor necesare în cantitățile și în locurile prevăzute în planurile de evacuare.

(3) Principalele elemente ale logisticii acțiunilor de evacuare sunt:

a) aprovizionarea cu produse alimentare, farmaceutice și industriale de strictă necesitate;

b) asigurarea mijloacelor de transport și efectuarea transporturilor;

c) asigurarea medicală și sanitar-veterinară;

d) cazarea evacuaților, depozitarea bunurilor și adăpostirea animalelor;

e) asigurarea financiară.

Art. 45. -

Planificarea, gestionarea și coordonarea resurselor umane, materiale, financiare sau de altă natură a acțiunilor de evacuare în situații de urgență se realizează de comitetele pentru situații de urgență ministeriale, județene și locale, pe baza planurilor întocmite pe timp de normalitate.

Art. 46. -

(1) Logistica evacuării în situații de urgență se asigură de:

a) structurile administrației publice centrale și alte instituții, pentru personalul propriu;

b) consiliile județene și locale, pentru populație și angajații proprii;

c) operatorii economici, pentru personalul încadrat.

(2) Logistica evacuării se asigură, la cererea autorităților administrației publice centrale și locale, de firme de stat sau private, pe bază de convenții de prestări de servicii încheiate din timp și anexate la planurile de evacuare în situații de urgență.

(3) Sursele de aprovizionare sunt: economia națională, rezervele de stat, rezervele de mobilizare și ajutoarele umanitare.

(4) În situațiile prevăzute la art. 4 lit. c) din Legea nr. 132/1997 privind rechizițiile de bunuri și prestările de servicii în interes public, cu modificările și completările ulterioare, logistica evacuării se completează cu bunuri și servicii rechiziționate în condițiile legii.

Art. 47. -

Aprovizionarea cu produse alimentare și industriale de strictă necesitate se realizează de către comitetele pentru situații de urgență județene/locale, în sistem raționalizat, astfel:

a) în primele 72 de ore de la evacuare sau la instituirea stării de alertă, prin rețeaua comercială locală;
b) ulterior primelor 72 de ore, până la încetarea evacuării sau a situației de urgență, de la Administrația Națională a Rezervelor de Stat;

c) articole de igienă personală, textile, încălțăminte și alte produse industriale, în funcție de sezon.

Art. 48. -

(1) Autovehiculele, carburanții și bunurile materiale necesare acțiunilor de evacuare se asigură de către comitetele și celulele pentru situații de urgență.
(2) Mijloacele de transport repartizate pentru evacuare vor avea plinul cu carburanți asigurat de societățile comerciale cu care s-au încheiat contracte sau convenții de prestări de servicii.

Art. 49. -

(1) Asigurarea medicală și sanitar-veterinară cuprinde totalitatea măsurilor și acțiunilor care se întreprind în scopul păstrării sănătății populației și animalelor care se evacuează, prevenirii apariției bolilor și epidemiilor/epizootiilor, acordării ajutorului medical de urgență și asistenței medicale/veterinare în caz de îmbolnăvire sau de accident.

(2) Asistența medicală pe timpul evacuării, precum și în localitățile de dispunere se asigură de Ministerul Sănătății, prin unitățile sanitare teritoriale, de Societatea Națională de Cruce Roșie din România și de alte servicii de specialitate, în limitele competențelor conferite de lege, pe baza planurilor de cooperare elaborate în acest scop de către inspectoratele pentru situații de urgență județene/al municipiului București și transmise în extras acestora.

(3) În plan teritorial măsurile, forțele și mijloacele de asigurare medicală și sanitar-veterinară se stabilesc de fiecare comitet pentru situații de urgență și se asigură de direcțiile de sănătate publică, direcțiile sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, serviciile de ambulanță și medicină de urgență, precum și de filialele Societății Naționale de Cruce Roșie din România și de inspectoratele pentru situații de urgență județene/al municipiului București, pe baza planurilor de cooperare elaborate în acest scop.

Art. 50. -

(1) Fondurile financiare pentru pregătirea și desfășurarea acțiunilor de evacuare la nivel național, județean, al municipiului București, al orașelor și comunelor se asigură, după caz, din bugetul de stat și bugetele locale, precum și din alte fonduri legal constituite din timp de normalitate. La întocmirea fondurilor necesare pentru anul următor, ministerele și celelalte autorități ale administrației publice vor include și necesarul de fonduri bănești pentru pregătirea și desfășurarea acțiunilor de evacuare.

(2) Fondurile financiare necesare pentru pregătirea și desfășurarea acțiunilor de evacuare la instituții publice și operatori economici se asigură din bugetele proprii și din alte fonduri legal constituite.

(3) Pentru anul în curs, până la 1 martie, comitetele pentru situații de urgență ale autorităților publice centrale și ministerelor/instituțiilor publice, cele județene și al municipiului București trimit la Inspectoratul General pentru Situații de Urgență extras din bugetul propriu, referitor la fondurile financiare destinate organizării și desfășurării acțiunilor de evacuare.

Art. 51. -

(1) La dispoziția Inspectoratului General pentru Situații de Urgență și a unităților subordonate, la declararea stării de alertă se va asigura rezerva de materiale de primă necesitate prin ministerele, organele centrale și organizațiile neguvernamentale care asigură funcțiile de sprijin, potrivit legii.

(2) Comitetele pentru situații de urgență județene și locale vor lua măsuri de asigurare a materialelor necesare desfășurării acțiunilor inițiale pentru intervenție și evacuare în situații de urgență, precum și de identificare/evidență a unor astfel de mijloace pe plan județean/local.

CAPITOLUL VII Dispoziții finale

Art. 52. -

Nerespectarea prevederilor prezentelor norme atrage răspunderea administrativă, contravențională sau penală, după caz.

Art. 53. -

Documentele pentru evacuare se întocmesc și se actualizează periodic, prin grija comitetelor pentru situații de urgență, centrelor operative cu activitate temporară, secretariatelor tehnice, respectiv a celulelor, și constituie punct aparte în bilanțurile anuale ale acestora.

Art. 54. -

(1) Protecția documentelor/suporturilor care conțin informații clasificate se realizează în conformitate cu prevederile Legii nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate, cu modificările și completările ulterioare, ale prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor naționale de protecție a informațiilor clasificate în România, cu modificările și completările ulterioare, și ale Hotărârii Guvernului nr. 781/2002 privind protecția informațiilor secrete de serviciu.

(2) Protecția documentelor/suporturilor care conțin informații clasificate și stabilirea punctelor de evacuare a acestora sunt atribute ale conducătorilor/șefilor acțiunilor de evacuare.

Art. 55. -

(1) Planurile de evacuare se întocmesc în termen de 120 de zile de la publicarea ordinului de aprobare a prezentelor norme.

(2) Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezentele norme.

ANEXA Nr. 1 la norme

PLANUL DE EVACUARE
(conținut-cadru)

Se întocmește sub formă de text și grafic (cu anexe).

În text, de regulă, se prevăd:

a) scopul acțiunilor de evacuare;

b) concepția acțiunilor de evacuare: localitățile din și în care se planifică evacuarea, instituțiile publice, operatorii economici, populația și bunurile care se evacuează, itinerarele de evacuare; modalitățile de executare a evacuării;

c) concepția organizării și asigurării activității de readucere a populației și a bunurilor materiale evacuate la restabilirea stării de normalitate în localitățile care au făcut obiectul măsurilor de protecție;

d) măsurile de asigurare a acțiunilor de evacuare: asigurarea mijloacelor de transport, protecția personalului, paza bunurilor, logistica evacuării;

e) organizarea conducerii și a cooperării: centre de coordonare, căi și mijloace de legătură, instituții cu care se cooperează, modalități de realizare a cooperării, cereri și rapoarte.

Anexele se întocmesc sub formă grafică, pe planuri sau hărți și sub formă de tabele. Acestea se referă în principal la:

a) situația populației care se evacuează: localitatea din care se evacuează, instituția, numărul personalului pe categorii și numărul membrilor de familie, personalul didactic, medical, de deservire, după caz, localitatea și județul în care se evacuează, natura, tipul și numărul mijloacelor de transport;

b) situația bunurilor care se evacuează: localitatea, operatorul economic, depozitul sau instituția, natura și cantitatea bunurilor, personalul de însoțire, natura și tipul mijloacelor de transport, localitatea în care se evacuează, punctul de debarcare/descărcare și locul de instalare/depozitare, forța de muncă necesară;

c) instituțiile care se evacuează: denumirea, localitatea, numărul salariaților și al membrilor de familie care se evacuează, localitatea și adresa imobilului unde se evacuează, alte date utile;

d) graficul activităților pe zile și ore;

e) componența centrelor de coordonare și conducere, punctelor de adunare/îmbarcare/debarcare și primire/repartiție;

f) planul localității cu dispunerea instituției sau a operatorului economic;

g) localitățile/zonele din/în care se execută evacuarea și itinerarele, inclusiv de rezervă, cu punctele de adunare/îmbarcare/debarcare și primire/repartiție;

h) convențiile încheiate pentru asigurarea acțiunilor de evacuare.

ANEXA Nr. 2 la norme

ORDINUL/DISPOZIȚIA DE EVACUARE
(conținut-cadru)

Ordinul/Dispoziția de evacuare constituie actul prin care se dispune începerea acțiunilor de evacuare și primire/repartiție. Se transmite pe linie ierarhică și cuprinde:

1. date și concluzii despre evoluția situației de urgență, consecințele acestora asupra instituțiilor publice, operatorilor economici, populației și bunurilor, precum și influența lor asupra desfășurării acțiunilor de evacuare;

2. concepția acțiunilor de evacuare, primire/repartiție, localitățile/zonele din/în care se execută evacuarea, instituțiile publice, operatorii economici, populația și bunurile care se evacuează, itinerarele de deplasare și itinerarele/localitățile/zonele interzise, urgențele, succesiunea și durata acțiunilor de evacuare, repartiția evacuaților pe localități de destinație;

3. precizări privind acțiunile de evacuare, data începerii și durata acțiunilor, termenele de executare și de raportare;

4. măsurile de asigurare a acțiunilor de evacuare, primire/repartiție, cercetarea, siguranța, paza și ordinea, organizarea transporturilor, protecția psihologică și medicală, asigurarea logistică;

5. măsurile de cooperare/colaborare cu unități ale Ministerului Administrației și Internelor și Ministerului Apărării Naționale, cu autorități ale administrației publice locale etc.;

6. organizarea conducerii: locul centrelor de coordonare și conducere, realizarea legăturilor de conducere, rapoarte și cereri.

Ordinul/Dispoziția de evacuare se întocmește de vicepreședintele comitetului pentru situații de urgență și se semnează de președintele acestuia.

ANEXA Nr. 3 la norme

DECIZIA
pentru evacuare, primire/repartiție
(conținut-cadru)

Decizia pentru evacuare, primire/repartiție este actul prin care, în temeiul ordinului/dispoziției de evacuare, primire/repartiție și în raport cu condițiile specifice, se declanșează și se organizează acțiunile de evacuare, primire/repartiție la instituții publice și operatori economici. Decizia pentru evacuare, primire/repartiție cuprinde:

- date și concluzii despre evoluția situației de urgență, consecințele acesteia asupra instituțiilor, populației și bunurilor și influența lor asupra acțiunilor de evacuare, primire/repartiție;

- concepția acțiunilor de evacuare, primire/repartiție: localitățile din și în care se execută evacuarea, cu instituțiile, populația și bunurile care se evacuează, itinerarele de evacuare, localitățile, zonele și itinerarele interzise, urgențele, succesiunea și durata acțiunilor de evacuare;

- modificări ce se aduc planului, precizări privind conținutul și durata acțiunilor;

- măsurile de asigurare a acțiunilor de evacuare: organizarea transporturilor, evidența populației și a bunurilor, protecția personalului, paza bunurilor, asigurarea logistică;

- organizarea conducerii și a cooperării: centre de coordonare și conducere, căi și mijloace de legătură, instituții cu care se cooperează, modalități de cooperare; cereri și rapoarte.

Decizia pentru evacuare se semnează de conducătorul instituției publice/operatorului economic care se evacuează.

ANEXA Nr. 4 la norme

COMPONENȚA
centrului de conducere și coordonare a evacuării

Șeful centrului:

- vicepreședintele comitetului pentru situații de urgență.

Locțiitor șef centru:

- prim-adjunct al șefului inspectoratului pentru situații de urgență.

Membri:

- un reprezentant al Ministerului Finanțelor Publice;

- un reprezentant al Ministerului Economiei și Comerțului;

- un reprezentant al Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale;

- un reprezentant al Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului;

- un reprezentant al Ministerului Comunicațiilor și Tehnologiei Informației;

- un reprezentant al Ministerului Mediului și Gospodăririi Apelor;

- un reprezentant al Ministerului Educației și Cercetării;

- un reprezentant al Ministerului Sănătății;

- un reprezentant al Ministerului Culturii și Cultelor;

- un reprezentant al direcției de sănătate publică;

- un reprezentant al Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor;

- un reprezentant al Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale;

- reprezentanți din cadrul unor structuri ale Ministerului Administrației și Internelor;

- reprezentanți din cadrul inspectoratelor pentru situații de urgență.

NOTĂ:

La ordinul președintelui comitetului pentru situații de urgență se poate suplimenta componența centrului de conducere și coordonare a evacuării.

ANEXA Nr. 5 la norme

CARNETUL
cu activitățile care se desfășoară în cadrul punctului de
adunare/îmbarcare/debarcare și primire/repartiție a evacuaților

Cuprinde:

- atribuțiile șefului punctului/înlocuitorului;

- tabel cu personalul necesar desfășurării activităților în cadrul punctului;

- ghidul cu instructajul personalului care încadrează punctul;

- extras din planul de evacuare/primire/repartiție, referitor la sarcinile executanților;

- schema dispunerii locului de adunare și măsurile de pază;

- tabel cu semnalele de înștiințare și alarmare;

- tabel cu documentele și materialele necesare instalării și funcționării punctului;

- tabel cu mijloacele necesare transportului evacuaților și bunurilor materiale, societățile comerciale/companiile de la care se solicită aceste mijloace, adresa, numărul de telefon/fax ale acestora și termenele de prezentare;

- alte situații și documentare strict necesare.

În plic separat, anexat la carnet, se păstrează:

- documentele necesare predării-primirii localului (se întocmesc conform prevederilor normelor metodologice de aplicare a legii privind rechizițiile de bunuri și prestări de servicii de interes public);

- atribuțiile individuale ale personalului ce încadrează punctul de adunare/îmbarcare/debarcare și primire/repartiție.

ANEXA Nr. 6 la norme

          ROMÂNIA
Centrul de conducere și coordonare a evacuării
                                                    NESECRET
                                             Exemplar nr. ..... din ............

                                                Aprob
                                   Vicepreședintele comitetului pentru situații de urgență

                           PLAN DE TRANSPORT
                        pentru data de .............

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Categoria,            Numele   Compartimentul           Data și ora  Numele și
Nr.    marca     Nr. de      și       care          Ora   până la   prenumele
crt.   și tipul   înmatriculare  prenumele    solicită   Itinerar  de    care se   șefului  Observații
   autovehiculului         conducătorului  transportul       plecare  execută    de
                      auto     și scopul            transportul autovehicul
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

         Verificat,                                 Întocmit,
     ........................                          .......................

ANEXA Nr. 7 la norme

JURNALUL
acțiunilor de evacuare, primire/repartiție

Cuprinde principalele elemente privind organizarea, declanșarea și desfășurarea acțiunilor de evacuare, de primire/repartiție. Se completează pe măsura evoluției acțiunilor și conține:

a) date și concluzii despre evoluția situației de urgență și consecințe;

b) data, ora și autoritatea care a hotărât aplicarea măsurilor prevăzute în planul de evacuare și primire/repartiție;

c) acțiuni în curs de desfășurare;

d) măsurile de asigurare a acțiunilor de evacuare întreprinse;

e) graficul desfășurării acțiunilor de evacuare și primire/repartiție;

f) concluzii din desfășurarea acțiunilor de evacuare și primire/repartiție;

g) pierderi umane și pagube materiale înregistrate pe timpul evacuării;

h) cereri către eșalonul superior;

i) cereri de la subordonați și modul de rezolvare;

j) concluzii la încheierea acțiunilor de evacuare.

ANEXA Nr. 8 la norme

RAPORTUL-SINTEZĂ

Reprezintă documentul informativ prin care comitetul pentru situații de urgență aduce la cunoștință Comitetului Național, prin Secretariatul tehnic al acestuia, stadiul și calitatea acțiunilor de evacuare în curs sau executate. Se întocmește și se înaintează la sfârșitul fiecărei zile și la încheierea acțiunilor de evacuare sau la termenele ordonate.

Raportul-sinteză cuprinde:

- concluzii privind evoluția situației de urgență, consecințele acesteia asupra instituțiilor, populației și bunurilor și influența lor asupra desfășurării evacuării;

- acțiunile de evacuare executate și cele în curs de executare, pe categorii și localități;

- acțiunile planificate și neexecutate: cauze și măsuri;

- alte date solicitate de eșalonul superior.

Raportul-sinteză se semnează de către vicepreședintele comitetului pentru situații de urgență.

LEGISLATIE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA

CONDITII DE FUNCTIONARE
CERINTE
IGIENA LOCULUI DE MUNCA
EXPUNERE LA SUBSTANTE PERICULOASE
SUPRAVEGHERE MEDICALA
ECHIPAMENT INDIVIDUAL DE PROTECTIE
TOALETE, WC, DUSURI
VESTIARE
MECANISME DE RIDICAT
PROCEDURI DE RIDICARE SI MANIPULARE MANUALA
SUPRAFETE DE LUCRU SI CIRCULATIE
PROCEDURI DE RECEPTIE MATERIALE/RAMPA
SCARI MICI
SECURITATEA INSTRUMENTELOR MECANICE SI ELECTRICE
SECURITATEA ECHIAMENTELOR MICI
SECURITATEA ELECTRICA
MANAGEMENTUL CHIMIC
MANAGEMENTUL CHIMIC
FISE TEHNICE DE SECURITATE
MANAGEMENTUL SUBSTANTELOR INTERZISE SI RESTRICTIONATE
SCURGERI SI VARSARI ACCIDENTALE
DIVERSE
CERINTE PENTRU FEMEILE INSARCINATE SI FEMEILE CARE ALAPTEAZA
CERINTE PENTRU TINERI
CERINTE PENTRU LUCRATORI CU HANDICAP
ELIMINAREA SAU RECICLAREA BATERIILOR
RESPONSABILITATI SSM
ACCES IN ZONE CU SPATIU LIMITAT
PREVENIREA SI STINGEREA INCENDIILOR SI SITUATII DE URGENTA
AUTORIZARI DE SECURITATE LA INCENDIU
OBLIGATII GENERALE ALE ANGAJATORULUI
PLANURI DE EVACUARE SI DE URGENTA
EXERCITII DE EVACUARE SI INTERVENTIE
ECHIPAMENTE SI PROCEDURI DE STINGERE A INCENDIILOR
INSTRUIRE IN DOMENIUL SITUATIILOR DE URGENTA
SISTEME DE ALARMA URGENTE
CAI DE EVACUARE
SIGURANTA FLOTEI DE MASINI SI A SOFERILOR
CERINTE DE SIGURANTA PENTRU FLOTA DE MASINI SI SOFERI
CERINTE DE SIGURANTA PRIVIND FORMAREA SOFERULUI
CERINTE DE SIGURANTA PRIVIND VEHICULUL
CONDITII GENERALE
ILUMINATUL SPATIULUI DE MUNCA
TEMPERATURA SPATIULUI DE MUNCA
VENTILATIA SPATIULUI DE MUNCA
ZGOMOTUL DIN SPATIUL DE MUNCA
GENERALITATI SECURITATE SI SANATATE
ORGANIZAREA SSM
COMITETE DE SECURITATE
INSTRUIRE
PRIMUL AJUTOR
PERSOANE CARE ACORDA PRIMUL AJUTOR
MATERIALE ACORDATE PRIM AJUTOR
TERMINALE CU ECRAN VIDEO
ERGONOMIE
CONDITII CAMERE DE ODIHNA
MARCAJE SI SEMNALIZARE DE SIGURANTA
CAI DE ACCES SI EVACUARE
EVALUAREA RISCURILOR
ACCIDENTE DE MUNCA